รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2015-10-16โครงการรณรงค์ฯ ในภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี (1)
2015-10-02การรณรงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558
2015-08-28ยุวทูตความดีเยือนอินเดีย , สัมภาษณ์ตัวแทนยุวทูต(2) ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-08-21ยุวทูตความดี เยือนอินเดีย : สัมภาษณ์ตัวแทนยุวทูต 1 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-08-14ยุวทูตความดีเยือนอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-08-07โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนยุวทูตไทย-อินเดีย 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน
2015-07-31โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนยุวทูตไทย-อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน
2015-07-10ความรู้ ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน