รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2015-07-03โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ตอนสานสัมพันธ์น้ำแควลงน้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-06-26โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ตอนการสานสัมพันธ์น้ำโขงลงน้ำแคว ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-06-19การทำความดีตามคำพ่อสอน ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-06-12สัมภาษณ์เยาวชนยุวทูตความดีที่เยอรมัน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-06-05สัมภาษณ์เยาวชนยุวทูตความดีที่เยอรมัน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-05-29สัมภาษณ์เยาวชนจากการไปศึกษาที่เยอรมัน ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-05-22ความรู้ด้านการต่างประเทศ/ กิจกรรมยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-05-15ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน สวัสดิการทางสังของแรงงานต่างชาติ การเดินในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างระหว่าง ASEAN กับ EU
2015-05-01ยุวทูตฯ เยือนเวียดนาม ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค