รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2018-06-08สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักการทูต
2018-06-01บ่มเพาะเยาวชนคนดี ก้าวสู่สากล
2018-05-25ส่งผ่านความดีให้กันและกัน
2018-05-18จากเยาวชนคนดีสู่การเป็นยุวทูตความดี
2018-05-11ร้อยเรียงกิจกรรมทำความดี สู่การสร้างสรรค์วิชาชีพ
2018-05-04ยุวทูตความดี เรียนรู้วิะีพอเพียง ตามรอยพ่อ
2018-04-27สัมภาษณ์นักเรียน ประเมินผล
2018-04-20สัมภาษณ์ครูยุวทุตความดี
2018-04-13สัมภาษณ์นักเรียนแนะนำจังหวัด 3