รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2015-06-19การทำความดีตามคำพ่อสอน ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-06-12สัมภาษณ์เยาวชนยุวทูตความดีที่เยอรมัน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-06-05สัมภาษณ์เยาวชนยุวทูตความดีที่เยอรมัน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-05-29สัมภาษณ์เยาวชนจากการไปศึกษาที่เยอรมัน ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-05-22ความรู้ด้านการต่างประเทศ/ กิจกรรมยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-05-15ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน สวัสดิการทางสังของแรงงานต่างชาติ การเดินในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างระหว่าง ASEAN กับ EU
2015-05-01ยุวทูตฯ เยือนเวียดนาม ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-04-24ยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-03-27โครงการเย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค