รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-06-08สร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักการทูต
2018-06-01บ่มเพาะเยาวชนคนดี ก้าวสู่สากล
2018-05-25ส่งผ่านความดีให้กันและกัน
2018-05-18จากเยาวชนคนดีสู่การเป็นยุวทูตความดี
2018-05-11ร้อยเรียงกิจกรรมทำความดี สู่การสร้างสรรค์วิชาชีพ
2018-05-04ยุวทูตความดี เรียนรู้วิะีพอเพียง ตามรอยพ่อ
2018-04-27สัมภาษณ์นักเรียน ประเมินผล
2018-04-20สัมภาษณ์ครูยุวทุตความดี
2018-04-13สัมภาษณ์นักเรียนแนะนำจังหวัด 3