รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2018-07-0950 ปี อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของความร่วมมือ TICA และ UNFPA
2018-07-02จากอ่าวไทยสู่ทะเลทรายโกบี
2018-06-25ปริศนา ไทย ตองกา ตอนที่ 2
2018-06-18ปริศนาไทยตองกา ตอนที่ 1
2018-05-2860 Years TH-Korea ตอนที่ 2
2018-05-2160 Years TH-Korea ตอนที่ 1
2018-05-14TICA Update
2018-05-07ปลานิลกับคืนถิ่นแอฟริกา
2018-04-30อาสาสมัครภูฏาน ตอนที่ 2