รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2018-11-26ความร่วมมือไทย-ติมอร์ ตอนที่ 1
2018-11-19ผลการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-เมียนมา ครั้งที่ 16
2018-11-12TICA พัฒนาทั่วโลก ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปสัญจร
2018-11-05มารู้จักกับ USAID
2018-10-2929/10/61
2018-10-08สัมภาษณ์คณะผู้แทนจากเมียนมา เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2018-10-01Share it with TICA
2018-09-24บทบาทของ TICA และ APCD ด้านการสนับสนุนคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก