รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2020-09-21Thailand prepares for another outbreak
2020-09-07News Updates
2020-08-17Special Interview with K.Akharakit
2020-08-10COVID Updates
2020-08-03COVID Around the World
2020-07-20COVID-19 in Thailand
2020-07-13COVID-19 Updates in Thailand
2020-07-06COVID-19 Updates in Thailand
2020-06-08COVID-19 Updates in Thailand