รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2021-05-03Thailand Covid Updates/ World News
2021-03-29Covid-19 Updates
2021-03-15Covid updates
2021-03-08International's Women's Day
2021-03-01Covid-19 Continues but vaccines have arrived
2021-02-15Covid : More case found
2021-02-08Bird Fly in Vietnam
2021-01-18COVID-19 Update
2021-01-11Covid in Thailand