รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-08-15การท่องเที่ยวอาเซียน/ ค่าเงินบาทกับประเทศ ASEAN
2017-08-10โอกาสในการลงทุน/ การค้าในรัฐฉาน
2017-08-0850 ปี อาเซียน
2017-08-03การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและตลาด e-commerce ในอาเซียน
2017-08-01ARCH Project/ ตลาด e-commerce /อาเซียน
2017-07-27การถ่ายทำภาพยนตร์และการท่องเที่ยวในอาเซียน
2017-07-20ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน EEC
2017-07-06กีฬาประจำชาติอาเซียน
2017-07-04อาเซียนกับความร่วมมือด้านความมั่นคง