รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2019-09-12นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
2019-09-05การประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 10
2019-08-29การประชุมอาเซียน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562
2019-08-22การประชุม ASEAN Business Forum ครั้งที่ 5
2019-08-20อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
2019-08-15กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาเซียน
2019-08-08การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52
2019-08-01การขับเคลื่อนอาเซียนสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
2019-07-25การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52