รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-06-03สัมภาษณ์ นิสิตฝึกงาน เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-05-27ภัยคุกคามในข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-05-20ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต การสมรมของเพศเดียวกัน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-05-13แรงงานไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-05-068 อาชีพในอาเซียน และอาชีพสงวนสำหรับคนไทยตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522
2016-04-29ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-04-15"สนธิสัญญา" ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-04-08กฎหมายภายในของรัฐในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-04-01ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ/ ความตกลงว่าด้วยการค้าเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา