รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-09-11สิทธิมนุษยชนในการจับกุมตามกฏหมายไทย
2015-09-04กฏหมายป่าสงวนแห่งชาติ
2015-08-21กฎหมายที่ดิน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-08-14การหมั้น ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-07-24สัมภาษณ์นักเรียนทุนจีน ดำเนินรายการโดยคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2015-07-10กฎหมายไทย..ไปอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร และคุณศุภเดช
2015-06-26การจับกุมเด็กและเยาวชน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา