รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2013-11-29ความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-11-22ผลของคำพิพากษาและความเห็นแนะนำของ ICJ ดำเนินรายการโดยพัทธพล สุขจะ
2013-11-15ภัยจากเทศกาลลอยกระทง
2013-11-01การจัดทำงบประมาณ
2013-10-25เมื่อโดนหมอดูทักให้ซื้อของมาเซ่นไหว้บูชา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-10-11สัมภาษณ์พิเศษนักศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ และคุณพัทธพล สุขจะ
2013-10-04สัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาปริญญาเอก ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูมิ
2013-09-27ความสำคัญของแพทย์นิติเวชกับกระบวนการยุติธรรม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-09-20การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ