รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2017-04-21ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2017-04-14พรก. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2017-04-07พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558
2017-03-31ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
2017-03-24เขตแดนไทย-พม่า ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-03-17กฎหมายน่ารู้ในต่างแดนจีนและิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-03-10การตรวจสภาพภูมิประเทศห้วยดอนและช่องแม็ก-วังเต่า จ.อุบลราชธานี ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-02-24ภารกิจกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร