รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2015-12-04ทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกม.
2015-11-27บัตรเครดิต เป็นมิตรจริงหรือ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2015-11-20ข้อควรระวังในการทำสัญญา ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-11-13สิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-11-06กฎหมายทรัพย์สิน และการเช่าทรัพย์ ดำเนินรายการโดยคุณอำนาจ ช่างประดับ
2015-10-30ความผิดความกฎหมายฟอกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-10-22หลักกฏหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
2015-10-16กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-10-09หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา