รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2016-07-08สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง การทรมานโดยจำเป็น ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-01สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง อนุญาโตตุลาการ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-06-24สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง แรงงานข้ามชาติในอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-06-17สัมภาษณ์นิสิตฝึกงานข่าวกฎหมายใหม่จากประเทศปากีสถาน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-06-10สัมภาษณ์นิสิตฝึกงานเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-06-03สัมภาษณ์ นิสิตฝึกงาน เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-05-27ภัยคุกคามในข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-05-20ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต การสมรมของเพศเดียวกัน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-05-13แรงงานไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา