รับฟังรายการสด
สาระน่ารู้งานกงสุลสาระน่ารู้งานกงสุล
05:30-06:00 น.

รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2015-10-09หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-10-02การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-09-18การจับกุมตามกฎหมายไทย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-09-11สิทธิมนุษยชนในการจับกุมตามกฏหมายไทย
2015-09-04กฏหมายป่าสงวนแห่งชาติ
2015-08-21กฎหมายที่ดิน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-08-14การหมั้น ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ อินทรจำปา
2015-07-24สัมภาษณ์นักเรียนทุนจีน ดำเนินรายการโดยคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร