รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2016-11-18ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-11รู้กฎหมายสบายใจ
2016-11-04ขยายวีซ่า CLMV+จีน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม 90 วัน ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-07พ.ร.บ. กฎหมายใหม่ การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย, คุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ และคุณอัจจิมา จันทวี
2016-09-23การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณศันต์ ธาตุทอง
2016-09-16การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ดำเนินรายการโดยคุณศันต์ ธาตุทอง
2016-09-02กฎหมายฟอกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-08-19สภาพปัญหาของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-08-05อนุญาโตตุลาการในทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน ดำเนินรายการโดย คุณนฤเบศวร์ ขาวดารา