รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2016-02-05การเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ่นส่วน ยุทธศาตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-29การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-22อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-15ความรับผิดของห้างกรณีเกิดความสูญหายของรถยนต์ลูกค้า ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-08การทำประมงผิดกฎหมาย IUU
2016-01-01ที่มาแหวนหมั้น
2015-12-25กฎหมายการทดลองงาน
2015-12-18สิทธิของผู้บริโภค ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2015-12-11ค่าแรง 300 บาท ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา