รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2016-04-29ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-04-15"สนธิสัญญา" ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-04-08กฎหมายภายในของรัฐในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-04-01ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ/ ความตกลงว่าด้วยการค้าเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-03-25ความตกลงว่าด้วยองค์การการค้าระหว่างประเทศ WTO ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-03-18หลักทั่วไป และขอบเขตของกฎหมายการค้าระหว่างปะรเทศ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-03-11การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ดำเนินรายการโดยคุณศุภเดช เต็มรัช
2016-03-04สิทธิรับรู้ข้อทูลข่าวสารราชการ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-02-26กฎบัตรอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา