รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2016-09-02กฎหมายฟอกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-08-19สภาพปัญหาของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-08-05อนุญาโตตุลาการในทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน ดำเนินรายการโดย คุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-22กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-15สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน นำเสนอเรื่อง TPP หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-08สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง การทรมานโดยจำเป็น ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-07-01สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง อนุญาโตตุลาการ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-06-24สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน เรื่อง แรงงานข้ามชาติในอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-06-17สัมภาษณ์นิสิตฝึกงานข่าวกฎหมายใหม่จากประเทศปากีสถาน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา