รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2016-03-11การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ดำเนินรายการโดยคุณศุภเดช เต็มรัช
2016-03-04สิทธิรับรู้ข้อทูลข่าวสารราชการ ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-02-26กฎบัตรอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-02-19RCEP และ TPP ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-02-12ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-02-05การเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ่นส่วน ยุทธศาตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-29การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-22อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา
2016-01-15ความรับผิดของห้างกรณีเกิดความสูญหายของรถยนต์ลูกค้า ดำเนินรายการโดยคุณนฤเบศวร์ ขาวดารา