รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2017-05-19ปลูกต้นไม้อย่างไรไม่ให้ก่อความเสียหายแก่เพื่อนบ้าน
2017-05-12พรบ.โรงแรม 2547
2017-05-05ความตกลงไทย-กัมพูชา ว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
2017-04-28ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
2017-04-21ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2017-04-14พรก. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2017-04-07พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558
2017-03-31ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
2017-03-24เขตแดนไทย-พม่า ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร