รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2017-06-23การค้ามนุษย์ : การค้าทาสรูปแบบใหม่
2017-06-16อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
2017-06-09การทูตเพื่อการพัฒนา การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในลาวและเมียนมา
2017-06-02การอภัยโทษ นิรโทษกรรม ล้างมลทินโทษและการรื้อฟื้นการพิจารณาคดีอาญาขึ้นใหม่
2017-05-26สัมภาษณ์คุณพัสภร เพชรในหิน สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
2017-05-19ปลูกต้นไม้อย่างไรไม่ให้ก่อความเสียหายแก่เพื่อนบ้าน
2017-05-12พรบ.โรงแรม 2547
2017-05-05ความตกลงไทย-กัมพูชา ว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
2017-04-28ความช่วยเหลือทางกฎหมาย