รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-01-26ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2018-01-19กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาขาติ
2018-01-05การทำหนังสือเดินทาง
2017-12-29เรื่องน่ารู้สำหรับคนไทยที่อาศัย/เดินทางไปในต่างประเทศ
2017-12-22ภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทย
2017-12-15รู้กฏหมายสบายใจ
2017-12-01กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้หญิง : การหย่า
2017-11-24ประเทศไทยกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
2017-11-17ภารกิจของกรมการกงสุล ในการทำหนังสือเดินทาง