รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-11-21ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-11-14การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-11-07การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ และการชำระค่าปรับ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-10-31การทวงหนี้ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-10-24สิทธิ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-10-17พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2014-10-10กฏหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-10-03ท่าทางการเคลื่อนไหวและรูปแบบการเล่นกีฬามุมมองด้านลิขสิทธิ์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-09-26ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย/ ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร