รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2013-09-27ความสำคัญของแพทย์นิติเวชกับกระบวนการยุติธรรม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-09-20การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-09-13เสรีภาพสื่อมวลชนกับกฎหมายไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-09-06สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-08-30การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-08-23การฟอกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-08-16กฎหมายประกันสังคม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-08-09กฎหมายอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-08-02ความชอบธรรมในการทำแท้ง ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ