รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-04-03สิทธิมนุษยชนมุมมองขององค์การอนามัยโลก ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-27หลัก NT นำมาใช้กับพันธกรณีของประเทศไทยที่มีต่อลิขสิทธิ์ของประเทศเพียงใด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-20พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผลดีต่อประชาชนจริงหรือ? ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-13บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการประกอบธุรกิจ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-03-06การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย ความจริงทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-02-27สินค้าที่เทาในตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-02-20ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา ว่าด้วยการสืบพยานในศาลไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-02-13โรคปฎิเสธการตั้งครรภ์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2015-01-30การถามปากคำเด็กในคดีอาญา : หลักกฎหมายและทางปฏิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ