รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2013-05-03การเข้าเมืองของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณัฐินันท์
2013-04-26ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันต์ อินทรจำปา
2013-04-19ความรับผิดในการทำละเมิดของบุคคลอื่น ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-04-12การกระทำโดยประมาท ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-03-29สัญญาฝากทรัพย์ ดำเนินรายการโดยคุณศิวรุต และคุณกรรณิกา จำเริญนุสิทธิ
2013-03-29ผลการเยือนนิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี/ การเยือนรัศเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ การประชุม ACD/ พิธีการตรวจลงตราเข้าเมืองของฮ่องกง ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-02-15การอุดหนุนในการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณโชติกา อรรถพิมล
2013-02-08ความผิดเกี่ยวกับ Computer ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา และคุณพัทธพล สุขจะ
2013-02-01คดีพิพากษาศาลโลก กรณีปราสาทพระวิหาร ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ