รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2017-09-01กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยในบาห์เรน
2017-08-25การก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
2017-08-18งานปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 8 : บทบาทของสตรีในการรักษาสันติภาพ
2017-08-11รับน้องอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย
2017-08-04ยุติธรรมทางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่งและคดีอาญา
2017-07-28การถอนสัญชาติไทยอันเนื่องมาจากการได้สัญชาติอื่นเพราะเหตุการณ์แปลงสัญชาติ
2017-07-21กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยในต่างประเทศ : ตอนทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน
2017-07-14รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 : ความหวังและอนาคตของประเทศไทย
2017-06-30แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ