รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2015-09-15มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (สมคิด/กองทุนหมู่บ้าน/งบตำบล) ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-08-25อัพเดทข่าวเศรษฐกิจ งานสัมนาของ Thai BiZ
2015-08-18โอกาสการค้าการลงทุนในกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค และคุณเปมิกา ลุสนานนท์
2015-08-04ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ
2015-07-28ความเชื่อมโยงในภูมิภาค ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2015-07-21การระดมทุนเพื่อการพัฒนา ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และคุณปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต
2015-06-16ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส
2015-06-09ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ
2015-05-26ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณนีมา กลกากิทย์