รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2015-06-09ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ
2015-05-26ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณนีมา กลกากิทย์
2015-05-19นโยบายเศรษฐกิจไทย ดำเนินรายการโดยคุณธัญชนก
2015-05-12กองสนเทศ/ ฮาลาล/ ครัวไทยสู่ครัวโลก ดำเนินรายการโดยคุณธัญชนก และคุณสุนภา
2015-05-05CITES ดำเนินรายการโดยคุณเยาวลักษณ์ และคุณนัษรา
2015-04-28Financing for Development ดำเนินรายการโดยคุณนัษรา ปัทมาวดี และคุณวันจันทร์
2015-04-21WTO ดำเนินรายการโดยคุณนาฎศุภางค์ และคุณนัษรา
2015-04-14OECD ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และพนา สถิตศาสตร์
2015-04-07FTAAP : TPP/RCBP ดำเนินรายการโดยคุณภาณุภัทร และคุณนัษรา