รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2016-05-19หัวใจขาดเลือด ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-05-05โรคโจเกรน ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-28จิตวิทยาผู้ทำทารุณกรรม ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-04-21ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในเกาหลี ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-14วันสงกรานต์ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-07วัณโรค ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-03-31โรคลมแดด ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-03-24ความสุขสากล ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-03-17รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี