รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2016-08-11โปเกมอน
2016-07-28โรคหลอดเลือดในสมอง ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-07-21โรคแพนิก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-07-14โรค SLE ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-06-02สุขภาพจิตผู้ต้องขัง ดำเนินรายการ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-05-26ความดันโลหิตสูง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2016-05-19หัวใจขาดเลือด ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-05-05โรคโจเกรน ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-04-28จิตวิทยาผู้ทำทารุณกรรม ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร