รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2013-01-18ปัญหาศัลยกรรมในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา และคุณพัทธพล สุขจะ
2013-01-11สิทธิเด็กไทย ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา
2013-01-04ความรู้กฎหมายเกี่ยวกัับฟิตเนส ดำเนินรายการโดยคุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา และคุณพัทธพล สุขจะ