รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2014-05-30สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี (ตอนที่ 1)
2014-05-23สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2014-05-16ความเป็นมาของยุวทูตความดี/ 15 ปี ยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2014-05-09สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ-ศรีลังกา ถึงกิจกรรมยุวทูตความดีครบรอบ 15 ปี ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา