รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-06-13วันสิ่งแวดล้อมโลก : เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์
2016-06-06Gree Ocean Strategy ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-30Green finance ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-23zero waste village ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ
2016-05-16วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Building)
2016-05-09วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Building) ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-02การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-04-25A future ecotourism ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปกวี สาระวรรณ
2016-04-18ปิดเทอมแล้ว มาดูหนังกันเถอะ ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปกวี สาระวรรณ