รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-12-26ทรัมป์กับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-12-19รอบรู้ทั่วโลกกับ Climate Change ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีนและคุณมนัสวี
2016-12-12We Grow Project & เกษตรอินทรีย์ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-12-05Climate Refugees ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-11-28Flood Management ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-11-215 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-11-14รักษ์สิ่งแวดล้อม
2016-11-07ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-10-31เป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ใช้พลาสติก ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์