รายการยุวดี เมฆศิริวิชช์

TICA พัฒนาทั่วโลก

โดยคุณ ยุวดี เมฆศิริวิชช์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEP for SDGs Partnership  โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และตัวอย่างของความสำเร็จในการ น้อมนำ SEP ไปปรับใช้เพื่อบรรลุ SDGs

วัน หัวข้อ
2022-06-2727/06/2565
2022-06-2020/06/2565
2022-06-1313/06/2565
2022-06-0606/06/2565
2022-05-3030/05/2565
2022-05-2323/05/2565
2022-05-0909/05/2565
2022-05-0202/05/2565
2022-04-25การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในเวียดนามและกัมพูชา (ตอนที่ 3)