รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-01-0210 หนังรักษ์โลก ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-12-26ทรัมป์กับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-12-19รอบรู้ทั่วโลกกับ Climate Change ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีนและคุณมนัสวี
2016-12-12We Grow Project & เกษตรอินทรีย์ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-12-05Climate Refugees ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-11-28Flood Management ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-11-215 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี
2016-11-14รักษ์สิ่งแวดล้อม
2016-11-07ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์