รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-11-201 ปีหลังจากความตกลงปารีสและปัญหาโลกร้อนและเรื่องราวสัตว์โลกที่กำลังหายไป
2017-11-061 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลกและการประชุม COP 23
2017-10-30Gov Lab ความหวังเพื่อยกระดับบริการภาครัฐอย่างยั่งยืน
2017-10-23แก่นแท้แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเผยแพร่ในต่างประเทศ
2017-10-16ใต้ร่มพระบารมี พลิกผืนแผ่นดินระแหง แปลงเป็นผืนแผ่นดินทอง
2017-10-09พระราชกรณียกิจพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
2017-10-02แผ่นดินทองของไทย ใต้ร่มพระบารมี
2017-09-25เปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวและกิจกรรมปลูกเพ(ร)าะสุข
2017-09-18วันโอโซนโลก และการเปลี่ยนอาหารเหลือทิ้งให้มีคุณค่ามากกว่าปุ๋ย