รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการพชร อังศุสุกนฤมล


ภัทรสุดา วโรพัฒน์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พชร อังศุสุกนฤมล, ภัทรสุดา วโรพัฒน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2021-08-19การสืบสวนอาชญกรรมไซเบอร์ด้วย Big Data
2021-08-18บทเรียนจากภูฏาน บนเส้นทางสู่ประเทศที่ทุกคนไดรับวัคซีน
2021-08-13การฟื้นฟูกิจการหลังโควิด-19:กรณีศึกษาธุรกิจญี่ปุน (ตอนที่ 2)
2021-08-12การฟื้นฟูกิจการหลังโควิด-19:กรณีศึกษาธุจกิจญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)
2021-08-11รู้จัก Bubble and Seal มาตรการสกัดเชื้อโควิด-19
2021-08-06ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการบริโภคข้าว
2021-08-05ศาลดิจิทัล (Digital Court): สู่ความยุติธรรมที่รวดเร็วและใกล้มือยิ่งขึ้น
2021-07-29บทบาทเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในภาคพลังงาน
2021-07-28ส่องวิถีครีเอเตอร์: ทําไมแท็บเล็ตสเปกสูงถึงเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํางาน