รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2019-06-27ทำอย่างไรเมื่ออีกฝ่ายนึงเงียบ
2019-06-13การตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล
2019-04-18ทะเลาะกัน แต่ไม่เกรี้ยวกราด
2019-04-11ทำอย่างไรให้ไตแข็งแรง
2019-03-21โรคลมแดด / โรคพิษสุนัขบ้า
2019-02-07ดูแลหัวใจไม่ให้ขาดเลือด
2019-01-31คุณค่าในตัวเอง
2019-01-17ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างไร
2019-01-03ความสุขปีใหม่