รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2015-06-11ครรภ์ไข่ปลาอุก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-06-04อัมพฤต อัมภาต ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-05-28วันงดสูบบุหรี่โลก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-05-21ปลอกประสาทอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-05-07การดูแลจิตใจหลังภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-30ภาวะหัวใจล้มเหลว ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-23การฝั่งแร่กัมมันตรังสีเพื่อการรักษาโรค ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-16วันผู้สูงอายุ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-09วันอนามัยโลก ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร