รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2016-12-08โรคเบาหวาน ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-12-01วันเอดส์โลก ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-11-24ความโกรธ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-11-17พระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับ ทันตกรรม ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-11-03วันอัมพาตโลก ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-10-27พระราชกรณียกิจที่ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-10-20พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-10-13โรคที่มากับน้ำท่วม ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-10-06วันสุขภาพจิตโลก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร