รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2018-02-01การล้อเลียน หรือ การกลั่นแกล้ง
2018-01-04วิธีรับมือกับความล้มเหลว
2017-11-23วันมะเร็งเต้านม
2017-11-16วันเบาหวานโลก/ มาทำความรู้จักกับเบาหวาน/ ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน
2017-11-09ออฟฟิศซินโดรม
2017-10-26พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-19พระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ 9
2017-10-12พระราชกรณียกิจทางด้านสาธารณสุข ของในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-051 ตุลาคม วันผู้สูงอายุ