รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น ๆ

วัน หัวข้อ
2017-10-26พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-19พระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ 9
2017-10-12พระราชกรณียกิจทางด้านสาธารณสุข ของในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-051 ตุลาคม วันผู้สูงอายุ
2017-09-28การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
2017-09-21การจัดฟันดีอย่างไร/ ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟัน
2017-09-14หูตึง หูหนวก
2017-09-07จอประสาทตาเสื่อม
2017-08-24สาเหตุของการยกพวกตีกัน