รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2015-04-28Financing for Development ดำเนินรายการโดยคุณนัษรา ปัทมาวดี และคุณวันจันทร์
2015-04-21WTO ดำเนินรายการโดยคุณนาฎศุภางค์ และคุณนัษรา
2015-04-14OECD ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และพนา สถิตศาสตร์
2015-04-07FTAAP : TPP/RCBP ดำเนินรายการโดยคุณภาณุภัทร และคุณนัษรา
2015-03-31BIMSTEC และถนนสามฝ่าย ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูมิ
2015-03-24ภาพรวมเอเปค 4 ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ, คุณพิชญดา และคุณสิริกันยา
2015-03-17ภาพรวมเอเปค 3 ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และคุณนัษรา
2015-03-10ภาพรวมเอเปค 2 ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และคุณภานุภัทร ชวนะนิกุล
2015-03-03ภาพรวมเอเปค ดำเนินรายการโดยคุณนัษรา, คุณเฉลิมขวัญ และคุณเบญจาภา ทับทอง