รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-10-04สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร
2019-09-27สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
2019-09-20สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
2019-09-13สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี
2019-09-06สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
2019-08-30สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
2019-08-23สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
2019-08-16สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2019-08-09สัมภาษณ์คุณครูค่ายศาสตร์พระราชา ตอนที่ 1