รับฟังรายการสด
สานไมตรี พิธีการทูตสานไมตรี พิธีการทูต
06:30-07:00 น.