โครงการ SEP for SDGs Youth Partnership


 

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)” ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกรมองค์การระหว่างประเทศจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม 77 และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้สาธารณชนได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงการส่งเสริมและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    


        ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ได้มอบรางวัลซึ่งประกอบด้วย โล่เกียรติยศและเงินรางวัล ให้แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดฯ ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจณิสตา เลื่อนผลเจริญชัย (International School Bangkok กรุงเทพฯ) รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ (1) นางสาวฐิตวันต์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก) และ (2) นางสาวธัญพร ทรงประเสริฐชัย (โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ) รางวัลชมเชย ได้แก่ (1) นางสาวกันติชา ธรรมกุล (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ) และ (2) นางสาววริศรา พนายิ่งไพศาล (โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี)​ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพชร อังศุสุกนฤมล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ (1) นายพชรพล พรหมทัต (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ (2) นายสิริวิชญ์ ปุษยไพบูลย์ (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) รางวัลชมเชย ได้แก่ (1) นางสาวพริมา ภู่พรชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ (2) นางสาวสิริภัทรา พรหมทา (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 2 คน จะได้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2017 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 30–31 มกราคม 2560 

                                              
           โครงการ SEP for SDGs Youth Partnership เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้ผมและเพื่อนๆจากกลุ่ม G77 ได้เรียนรู้การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพวกเราได้เรียนรู้หลักการจากผู้ใช้จริงผ่านภาค ธุรกิจ ประชาชน และชุมชน ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน นับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้และมิตรภาพที่ดีมากอีกหนึ่งโครงการครับบทความโดย : Pachara  Aungsusuknarumol (Mr.) 3rd-year student (International Program) Communication management, Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University Bangkok, 10330Thailand

                                             

         ประทับใจโครงการนี้มากค่ะ เป็นโอกาสที่ดีที่ให้หนูทั้งความรู้ เพื่อนดีๆ และประสบการณ์ใหม่ๆ ถึงจะเสียดายที่ไม่ได้รางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ แต่หนูก็ไม่เสียใจเลยค่ะ เพราะแค่ได้เข้าร่วมโครงการก็คุ้มมากๆแล้ว"
บทความโดย : น.ส.ชุติกาญจน์ พงษารัตน์ (ริน) นิสิตชั้นปีที่1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

         "กิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทั่วไป แต่ยังทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและSDGsอย่างถ่องแท้ทั้งผ่านมุมมองของผู้มีประสบการณ์และการลงพื้นที่จริง อีกทั้งยังเกิดมิตรภาพทั้งในหมู่เพื่อนคนไทยและเพื่อนต่างชาติคนอื่นที่มาร่วมค่าย เกิดแรงบันดาลใจที่อยากเป็นคนเก่งและดีเพื่อที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป"
บทความโดย : นางสาวสิริภัทรา พรหมทา นักศึกษาชั้นปีที่สาม คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


          This program was an incredible opportunity that allowed me to meet people from G77 member nations. It was an honour to further explore His Majesty the King Bhumibol Adulyadej's Sufficiency Economy Philosophy and how it links to the Sustainable Development Goals. I'd like to say congratulations to all the winners, and I look forward to hearing great stories from New York! 
The Article by : Panpailin Jantarasombat (Ploy)
 

          "How lucky I am, getting to know some amazing people from around the world :D"
The Article by : Burassakorn Chantrachuan

จำนวนผู้อ่านบทความ  Must See Places In Paris