จดหมายข่าว

ท่านสามารถอ่าน จดหมายข่าวสราญรมย์ "การต่างประเทศของประชาชน"  ในรูปแบบ Ebook โดยคลิกที่ปก     

เกี่ยวกับหนังสือ

 • กำหนดเผยแพร่ทุก 2 เดือน
 • จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
  กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
  ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสาธารณชน
  รวมทั้งเป็นสื่อในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
  เกี่ยวกับการต่างประเทศ และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
  ของประชาชนในภารกิจด้านการต่างประเทศ

ติดต่อ/สอบถาม/ให้ข้อคิดเห็น

กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
กรมสารนิเทศ
กระทรวงต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร  :       0-2643-5094
โทรสาร :  0-2643-5093
email :     tidake@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าชมจดหมายข่าวสราญรมย์  free hits
 

 

จดหมายข่าวสราญรมย์ ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560จดหมายข่าวสราญรมย์ ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560