รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2019-08-19ชาวนาไทอีสานผ้สร้างความมั่นคงทางอาหาร
2019-08-12การพัฒนาเมืองในยุค 4.0
2019-08-05Food Waste : ปลายทางของอาหาร
2019-07-29การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
2019-07-22นักสิ่งแวดล้อมไทย กับ ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2019-07-15กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยวิสาหกิจ
2019-07-08อนาคตการศึกษาไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2019-07-01อาเซียนกับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน
2019-06-24อาเซียนกับปัญหาขยะทะเล