รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2020-02-1010 ปี ของการเลิกใช้ถุงพลาสติกใน USA
2020-02-03ปลาสูญพันธุ์
2020-01-27ไฟป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 2
2020-01-20ไฟป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 1
2020-01-13จิตอาสาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สัมภาษณ์ รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ
2020-01-06มิติหนึ่งของความมั่นคงด้านอาหาร
2019-12-30การสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันร่วมกัน
2019-12-23การรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
2019-12-16การเปิดรับและให้โอกาสผู้อื่นในสังคม