รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2019-09-19การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์
2019-09-12นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
2019-09-05การประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 10
2019-08-29การประชุมอาเซียน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562
2019-08-22การประชุม ASEAN Business Forum ครั้งที่ 5
2019-08-20อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
2019-08-15กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาเซียน
2019-08-08การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52
2019-08-01การขับเคลื่อนอาเซียนสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4