รายการอาลาอุดดีน กะด๊ะ

เยาวชนมุสลิมในวิถีใหม่

โดยคุณ อาลาอุดดีน กะด๊ะ

รายการที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด มุมมอง และโลกทัศน์อิสลาม ที่สะท้อนผ่านเรื่องราวการดำรงชีวิตของเยาวชนและนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ทั้งในมิติด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญในแวดวงมุสลิม รวมถึงการนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างแดนที่น่าสนใจ เช่น ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับสถานทูต

วัน หัวข้อ
2020-12-18วัฒนธรรมการกินของมุสลิมในไทยและอาหรับ
2020-12-11อิสลามกับภาษาอาหรับ
2020-12-04เยาวชนมุสลิมกับการรับมือ COVID-19