รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2014-04-29การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ(ทั่วไป) ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจรินทร์
2014-04-08การเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจรินทร์ และคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2014-04-01การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมล
2014-03-25การตรวจลงตราเอกสารคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน
2014-03-11สาระน่ารู้หนังสือเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจรินทร์
2014-01-28สถานการณ์จ้่างแรงงานในโอมาน ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2014-01-21สถานการณ์แรงงานในโอมาน ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2014-01-14นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2014-01-07นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์