รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2014-12-02กองตรวจลงตราและเอกสารคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2014-11-25กองสัญชาติ และนิติกรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-18กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-11การทำหนังสือเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-04การรับบุตรบุญธรรม ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-10-28อนุสัญญาลักพาเด็กข้ามชาติกับประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-10-21ภารกิจหลักกรมการกงสุลและสาระน่ารู้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพรสิริ สุปัญญา และคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2014-10-07การขอสัญชาจิไทย
2014-09-30ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/ ยกเลิกมาตรการชะลอการส่งแรงงาน/ โครงการกงสุลสัญจร ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์