รับฟังรายการสด
รอบรั้วบัวแก้วรอบรั้วบัวแก้ว
22:00-22:30 น.

รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2015-01-13การทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-06วีซ่า เอกสารเดินทางเข้าเมือง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-30การเกณฑ์ทหารของนักเรียนไทยที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-23การหย่าคู่สมรสชาวต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-16สัญชาติไทย(การแปลงสัญชาติ/ การสละสัญชาติไทย) ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-12-09การแจ้งจดทะเบียนคนตาย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2014-12-02กองตรวจลงตราและเอกสารคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2014-11-25กองสัญชาติ และนิติกรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-18กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์