รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2015-05-26มารู้จัก Passport/ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีปัญหาจะต้องเตรียมการอย่างไร ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2015-05-05ศูนย์ช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทย ณ พุทธคยา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2015-04-28ศูนย์ช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทย ณ พุทธคยา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เชาวนนท์
2015-03-10การให้บริการงานกงสุลและการรับรองเอกสาร ดำเนินรายการโดยคุณอดิษฐา บัวคำศรี
2015-02-17งานกงสุลในสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ และการโอนตัวนักโทษ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-02-10การถือกรรมสิทธิ์ซื้อที่ดินของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-02-03กรณีเตือนภัย คนไทยไปทำงานต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-27งานกงสุล ณ สถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2015-01-20การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์