รายการ


สาระน่ารู้งานกงสุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


 

วัน หัวข้อ
2014-11-25กองสัญชาติ และนิติกรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-18กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-11การทำหนังสือเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-11-04การรับบุตรบุญธรรม ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-10-28อนุสัญญาลักพาเด็กข้ามชาติกับประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณศศิญาดา เนาวนนท์
2014-10-21ภารกิจหลักกรมการกงสุลและสาระน่ารู้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณพรสิริ สุปัญญา และคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2014-10-07การขอสัญชาจิไทย
2014-09-30ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/ ยกเลิกมาตรการชะลอการส่งแรงงาน/ โครงการกงสุลสัญจร ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์
2014-09-23หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ที่จังหวัดกระบี่/ บริการกงสุลสัญจรที่นครมักกะห์/ เรื่องที่ควรทราบของแรงงานไทยในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษมน อุจจรินทร์