รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-03-13วัฒนธรรมการรับประทานอาหารประเทศต่างๆ
2017-03-06วัฒนธรรมสัมพันธ์อาหารไทย ดำเนินรายการโดยชนิษา บำรุงจิตร์
2017-02-27โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณรัชนีกร หวังชื่อกุล
2017-02-20เทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศในไทย ดำเนินรายการโดยคุณจิรัฐิดล
2017-02-13สัมภาษณ์ผู้ชนะเลิศการอ่านท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน ในระดับโลก
2017-02-06ชีวิตนักศึกษาไทยในโลกวัฒนธรรม แดนภารตะ ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณศิวนาถ เชาวชตา
2017-01-30"Miss Universe" กับมิติด้านวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณศุภณัฐ คำฝั้น
2017-01-23โครงการส่งเสริมอาหารไทย
2017-01-16การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดโพสีไชยะทัม แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว