รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2017-01-16การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดโพสีไชยะทัม แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว
2017-01-09การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ ศรีลังกา
2017-01-02การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพังรี ซัมปา กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว
2016-12-26การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหมู่บ้านคิดตเอย์ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐสหาภาพเมียนมา ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณปิยะพรู รักษ์ตานนท์ชัย
2016-12-19การเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดไทย เมืองกัลกัตตา "อินเดีย" ดำเนินรายการโดยคุณกัลย์ธีรา คุ้มไพโรจน์และคุณวันวิสาข์ ชอบแต่ง
2016-12-05การเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดสิริกิตติวิหาร ประเทศเนปาล ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว
2016-11-14วัฒนธรรมสัมพันธ์
2016-11-07โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานที่จีน ดำเนินรายการโดยคุณจิรัฐิดล
2016-10-10โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในประเทศลิทัวเนีย และโปแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณศุภณัฐ