รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2018-01-05การทำหนังสือเดินทาง
2017-12-29เรื่องน่ารู้สำหรับคนไทยที่อาศัย/เดินทางไปในต่างประเทศ
2017-12-22ภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทย
2017-12-15รู้กฏหมายสบายใจ
2017-12-01กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้หญิง : การหย่า
2017-11-24ประเทศไทยกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
2017-11-17ภารกิจของกรมการกงสุล ในการทำหนังสือเดินทาง
2017-11-10กฎหมายลิขสิทธิ์ที่คนทำเว็ปและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวัง
2017-10-27พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับกฎหมาย