รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-05-1717/05/62
2019-05-10การจัดทำรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
2019-04-26กฎหมายเกี่ยวกับจราจรที่ควรรู้
2019-04-05กฎหมายรอบตัวน่ารู้ เรื่อง การกดไลก์ กดแชร์ และ เรื่องลิขสิทธิ์
2019-03-22กฎหมายเกี่ยวกับการุณยฆาตทั่วโลก
2019-03-08ภารกิจรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดาน
2019-02-22กฎหมายน่ารู้ : สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
2019-02-15เอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน
2019-02-08ฝุ่น PM2.5 กับมาตรการของประเทศต่างๆ